Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Ikimokyklinis ugdymas

Patvirtintos NŠA parengtos Ikimokyklinio ugdymo programos gairės, kuriose nubrėžtos esminės ikimokyklinio ugdymo programos kūrimo ir atnaujinimo kryptys. PLAČIAU: https://bit.ly/3EufENY
Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis” ikimokyklinio ugdymo programa
Ši programa skirta 1,5 – 6 metų vaikų ugdymui(si).
TIKSLAS: atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
UŽDAVINIAI:
– Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį.
– Skatinti vaiką domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, norą ją tyrinėti ir pažinti.
– Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
– Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį.
– Tenkinti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo poreikį.
– Ugdyti vaiko empatiją, formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:
Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves. Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus. Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams – siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, pažintinei –tiriamajai veiklai.
Vaiko veikla plėtojama už grupės, darželio ribų. Įstaigoje įkurta „Seklyčia“, kurioje vaikai ne tik susipažįsta su senovine lietuvių liaudies buitimi, bet ir piešia. Salė pritaikyta vaikų meninei ir judriai veiklai. Lauke įrengtos kiemo aikštelės vaikų žaidimams. Keliaujama už įstaigos ribų atsižvelgiant į ugdymo turinio įgyvendinimo kryptis.

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS (ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS DOKUMENTAI)

http://www.kaunas.lt/svietimas/ikimokyklinio-ugdymo-organizavimas/

LR Švietimo įstatymas  (Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datas)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – tai gairės ugdytojams, kuriose pateikiama vaiko iki šešerių metų įgyjamų esminių nuostatų ir gebėjimų visuma ir jo ugdymosi pažangą nusakantys žingsniai. Taikant Pasiekimų aprašą vadovaujamasi nuostata, kad kiekvieno vaiko pažanga priklauso nuo jo individualių galių ir ugdytojų profesionalumo.

Vadovas pedagogui „Žaismė ir atradimai“

Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“: https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true

NAUJA!  „XII edukacijos forumas Ankstyvojo ugdymo transformacijos: kodėl ir kaip?“

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą