Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Savivaldos institucijos

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio – darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkas – Vigilija Daiva  Jučienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pedagogų atstovė)
 Kontaktai: el. paštas daiva1134@gmail.com , tel. Nr. +370 611 52072

Tarybos nariai:

 • Sonata Jonauskienė, pedagogų atstovė;
 • Lina Juravičienė, pedagogų atstovė;
 • Alvydas Drulia, darbuotojų atstovas;
 • Danutė Bičkienė, darbuotojų atstovė;
 • Virginija Čiurlionienė, darbuotojų atstovė;
 • Ieva Naikauskienė, tėvų atstovė;
 • Jonas Čirvinskas, tėvų atstovas;
 • Agnė Rakauskienė, tėvų atstovė.

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

____________________________________________________________________________________________________________________

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio – darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio – darželio direktorius, visi lopšelyje – darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą