DSCF2857
Direktorė
Silva Mickūnienė                                        
Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas.

Įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.

Gyvenimo aprašymas:   parsisiųsti WORD formatu

Tel.. (8 37) 454 309
Tel.  (8 37) 454 029
Elektroninis paštas  ld@klausutis.kaunas.lm.lt
*****
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Laura Sakalauskaitė

Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, darbas su centralizuota pedagogų registro sistema, įvairių ataskaitų teikimas aukštesnėms instancijoms, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.

Tel. (8 37) 375 190
Elektroninis paštas  ugdymas.klausutis@gmail.com
*****
Direktorės pavaduotoja ūkiui (vaduojanti)
Žana Bambalienė

Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas technikiniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas,  pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir  viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas,

Kvalifikaciniai reikalavimai ne žemesnis kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

Tel. (8 37) 454 029
Elektroninis paštas  ld@klausutis.kaunas.lm.lt
*****
Raštvedė (vaduojanti)
Žana Bambalienė

Darbo funkcijos:  įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas, įforminimas, dokumentų rengimas priimant ir atleidžiant darbuotojus, darbuotojų bylų tvarkymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo,tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstaigos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.