Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Ugdymas

Kauno lopšelyje-darželyje „Klausutis“ ugdomi 1,5 – 5(6) metų amžiaus vaikai.

Didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Šiam tikslui pasiekti pasitelkta visa bendruomenė (darbuotojai, pedagogai, tėvai, savivaldos institucijos).

Ugdomasis procesas organizuojamas vadovaujantis LR teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, lopšelio-darželio sukurta ikimokyklinio ugdymo programa,  sveikatos stiprinimo programa ir priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodinėmis rekomendacijomis.

Ugdymo turinys planuojamas ir įgyvendinamas atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius, individualius sugebėjimus ir tėvų pageidavimus.

Visapusiškam vaiko asmenybės ugdymui (-si) skirta saugi, estetiška, funkcionali, vidinė ugdomoji aplinka. Tai bendrojo naudojimo patalpos: muzikos ir sporto salė, logopedinis kabinetas, jaukios grupės. Jų interjerą kuria pedagogės pasitelkdamos įstaigos vadovų bei ugdytinių tėvelių patarimus. Lopšelyje-darželyje grupių ugdomoji aplinka pritaikoma pagal vaikų amžių ir poreikius. Čia esančios priemonės skatina vaikus veikti, pažinti, kurti.

Individualiai dirbama su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (kalbos ir komunikacijos , judesio ir padėties).

Kvalifikuoti pedagogai, bendradarbiaudami tarpusavyje, kuria sąlygas skatinančias kiekvieno vaiko saviraišką ir individualumą bei džiugius išgyvenimus.

Ugdymo procesas orientuojamas į vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, socialinį jų aktyvumą, emocijų raišką muzikinių užsiėmimų, šokių, pamokėlių metu.

Priešmokyklinis ugdymas skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo standartus siekiama sudaryti sąlygas pilnavertei vaiko socializacijai, jo fizinių ir psichinių galių skleidimuisi bei puoselėjimui, o taip pat palengvinti adaptacijos ugdymo procesui mokykloje pasekmes.

Specialusis ugdymas teikiamas vaikams, kurių galimybės ugdytis bei būti ugdomais yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų. Tokie vaikai ugdomi pagal Bendrąsias jų amžiaus grupės programas. Individualizuojant ugdymą atsižvelgiama į kiekvieno vaiko bendravimo, pažinimo, motorikos , ir  kalbos ugdymosi poreikį. Stengiamasi užtikrinti tėvų lūkesčių įgyvendinimą bei palengvinti pačių vaikų integraciją visuomenėje.

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinėse grupėse ugdymo procesas organizuojamas pagal įstaigos pedagogų parengtą lopšelio-darželio ,,Klausutis” ikimokyklinio ugdymo programą.

Programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą. Įgyvendinant programos turinį, siekiama visų vaiko galių plėtotės, tikslingai orientuojantis į penkių vaiko kompetencijų ugdymą (-si):

  • socialinės (ugdytis asmeniškai vertingus socialinius įgūdžius, būnant savimi šalia kitų, įveikiant sunkumus, bendraujant ir bendradarbiaujant);
  • sveikatos saugojimo (ugdytis sveikos gyvensenos, saugaus judėjimo įgūdžius);
  • pažinimo (įvairiais pojūčiais tyrinėti ir atrasti pasaulį, išbandant kuo įvairesnius savęs ir aplinkos pažinimo būdus);
  • komunikavimo (klausyti, kalbėti, išreikšti save, bendrauti su kitais, ugdytis pagarbą gimtajai kalbai);
  • meninės (įsivaizduoti, pajausti, grožėtis, kurti, išreikšti save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis).

Vaikų ugdymo (-si) organizavimo forma yra įvairi visos grupės, vaikų grupelių ar individuali vieno vaiko veikla. Dažniausiai tai yra žaidimas ar kita meninė, fizinė, pažintinė veikla, kuri apima visų vaiko kompetencijų ugdymą (-si), vertybinių nuostatų formavimą (-si).

Ugdymo (-si) pasiekimai ir jų vertinimo sistema

Vaiko pasiekimų vertinimas – tai būdas, padedantis sekti vaiko keitimąsi.

Vertinimo tikslai:

  • Duomenų rinkimas apie vaiko ypatumus, poreikius, interesus, ugdymosi stilių, pomėgius, esamą gebėjimų lygį, specialiuosius ugdymo (-si) poreikius;
  • Ugdymo proceso individualizavimas;
  • Mokytojų darbo metodų, būdų efektyvumo įsivertinimas ir tobulinimas;
  • Ugdymo proceso planavimas;
  • Tėvų informavimas, šeimos įtraukimas į tolimesnių vaiko ugdymo (-si) gairių numatymą.

Įstaigoje sukurta ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistema, kurią sudaro šios vaiko gebėjimų vertinimo sritys: sveikatos saugojimas ir socialiniai įgūdžiai, fizinis pasirengimas ir gebėjimai, pažinimas, kalba ir komunikavimas bei meniniai gebėjimai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimo instrumentas parengtas, nurodant išvardintų kompetencijų požymius ir kriterijus  3-4 m., 4-5 m. ir 5-6 m. vaikų pasiekimams nustatyti. Įvertinus esamą pažangą, informuojami tėvai, bendru susitarimu numatoma vaiko ugdymo (-si) perspektyva.

Vertinimas vykdomas sistemingai: mokslo metų pradžioje (rugsėjo-spalio mėn.) ir jiems pasibaigus (gegužės-birželio mėn.). Esant kalbos ir komunikacijos sutrikimams, informuojama specialiojo ugdymo komisija, kuri rūpinasi, kad vaikui (šeimai) būtų suteikta logopedo pagalba.

Vaiko pažangos vertinime dalyvauja grupės mokytojos, joms talkina įstaigoje dirbantys specialistai (švietimo pagalbos specialistai, meninio ugdymo mokytojos), tėvai. Tėvams suteikiama prieinama, aiški ir išsami informacija apie vertinimo procedūras, laikomasi konfidencialumo ir nešališkumo principų.

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą