Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Ugdymo kokybės samprata

Remdamiesi savo praktine patirtimi, išskiriame pagrindinius aspektus, kurie apibūdina mūsų įstaigos ugdymo kokybės sampratą:

Gera vaiko savijauta

Visame ugdymo procese sudarome sąlygas vaikui pasijusti svarbiu: išklausome vaiko nuomonę, palaikome iniciatyvą, įgyvendiname jo siūlomas idėjas, įtraukiame į sprendimų priėmimą.

Kuriame emociškai palankią aplinką: kviečiame tėvelius adaptacijos laikotarpiu pabūti grupėje drauge su vaiku, teikiame jiems rekomendacijas, kaip elgtis, kad palengvinti vaiko adaptaciją. Pedagogų, vaikų, tėvų santykius grindžiame pasitikėjimu ir pagarba. Tenkiname prigimtinį vaiko poreikį judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą. Tai užtikrinti padeda tikslingai kuriama grupių ir lauko aplinka: čiuožyklos, nameliai, , kopėtėlės,  esantys įrengimai, kalneliai, sūpynės ir kt.

Puoselėjame vaikų kultūrą, t.y. nesiekiame, kad vaikas taptų mažas suaugęs, jam netaikome suaugusiam būdingų elgesio standartų. Pripažįstame vaikystę ir vaikišką elgesį kaip savaiminę vertybę: vaikai žaidžia, šėlioja, kuria, savitai samprotauja ir kt.

 Kiekvienas vaikas – ypatingas

Pagrindinis mūsų siekis – kuo geriau pažinti vaiką (jo poreikius, galimybes, turimą patirtį, pomėgius, charakterio savybes, šeimos savitumą) ir, atsižvelgiant į tai, jį ugdyti. Kiekvienam vaikui parenkame tinkamiausius ugdymo metodus, priemones, pritaikome aplinką, poilsio formas Jei vaikui reikalinga įstaigoje dirbančių specialistų pagalba, su vaiku dirbama lanksčiai, atsižvelgiant į jo savijautą tuo metu, užimtumą grupėje, ne tik pagal iš anksto numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Suderinus pedagogo ir vaiko interesus, užsiėmime kartu su vaiku gali dalyvauti jo tėvai, grupės draugai.

Jei vaikas bet kurioje veikloje (žaisdamas su draugais, konstruodamas, valgydamas, rengdamasis, sportuodamas ir kt.) pajaučia savo galimybių ribas, žino, kad gali kreiptis pagalbos ir jam ji bus suteikta. Skirtingiems vaikams teikiama skirtinga pagalba. Pavyzdžiui, vienam vaikui pedagogo užduotas klausimas padės rasti išeitį, kitą pakaks padrąsinti žodžiu, trečiam – sudaryti individualią užduotį.

Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimo erdves. Atsižvelgiame į konkrečiam vaikui labiausiai tinkančius pasaulio suvokimo, informacijos priėmimo būdus. Remdamiesi vaiko individualiomis prigimtinėmis galiomis ir atsižvelgdami į skirtingus mokymosi stilius, kūrybiškai taikome ugdymo(si) metodus. Pavyzdžiui, vieni mokosi stebėdami draugus, kiti atsakymus į kylančius klausimus randa aktyviai veikdami – eksperimentuodami, tyrinėdami, žaisdami.

Šeima – mūsų sąjungininkė

Organizuojame atvirų durų dienas, teikiame informaciją, pagalbą besiruošiant į darželį ir adaptacijos periodu. Siekiame aktyvaus šeimos dalyvavimo ugdymo(si) procese: keičiamės informacija apie vaiko ugdymą(si), nuolat tariamės dėl vaiko ugdymo(si) poreikių ir galimybių, sunkumų įveikimo būdų, kviečiame teikti idėjas ir dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų projektų rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt.  Tėvelių atsiliepimai, pastabos, nuomonė mums yra vertingi, į juos atsižvelgiame tobulindami ugdymo procesą ir įstaigos veiklą.

Svarbu viskas, kas supa vaiką

Ugdymo aplinką kuriame taip, kad tenkintų pagrindinius vaikų poreikius – žaisti, judėti, ugdytų gebėjimus, plėstų patirtį, būtų svarbi gerai emocinei savijautai. Grupės (rūbinė, miegamasis, prausykla) ir kitas įstaigos erdves išnaudojame vaikų veiklai. Praplėstos erdvės leidžia tenkinti judėjimo ir bendravimo poreikį, padeda susirasti naujų draugų, mokytis orientuotis erdvėje, pasitikėti savo jėgomis, rūpintis jaunesniais, išbandyti naujas veiklas.

Uždaros žaidimų erdvės leidžia vaikams atsiriboti nuo kitų, suteikia saugumo jausmą. Vaikai gali žaisti mažose grupelėse, prireikus pailsėti, jausti erdvės ribą. Sporto įrengimai ( kopėtėlės, čiuožyklos, sūpynės ir kt.) plečia aktyvaus vaikų judėjimo galimybes. Šias priemones vaikai panaudoja judėjimui, bendravimui, aplinkos stebėjimui, savų žaidimų kūrimui, baimių ir sunkumų įveikimui, tyrinėjimui, savo galimybių pažinimui. Priemonės tyrinėjimams ir eksperimentavimams (funkcionalūs šviesos stalai, svarstyklės, augalai ir kt.) ugdo vaikų pažinimo gebėjimus, skatina kūrybiškumą, smalsumą. Tyrinėdami vaikai mąsto, samprotauja, kalbasi, diskutuoja, ieško informacijos, įvaldo kai kurias mokymosi strategijas, mokosi priimti bendrus sprendimus. Lauko aplinka leidžia skatinti fizinį vaiko aktyvumą, spontanišką judėjimą, įgyti naujų patirčių. Kiemo teritorijoje vaikai gali išbandyti, tyrinėti įvairius judesius ir veiksmus, kurti ir žaisti žaidimus. Ekskursijos ir išvykos praturtina vaikų patirtį, jie susipažįsta su artimiausia gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, .mokosi orientuotis naujoje aplinkoje.

 Svarbi vaiko sėkmė mokykloje

Mokyklinės brandos siekiame nuosekliai nuo pat pirmų vaiko ugdymosi įstaigoje metų. Mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje ypač akcentuojamas vaiko savarankiškumo ugdymas. To siekiame visoje ugdomojoje veikloje – žaidžiant, valgant, rengiantis į lauką ar miegoti, sportuojant, muzikuojant ir t.t. Pavyzdžiui, jei vaikai ruošiasi meninei veiklai, jiems siūloma apsispręsti, kokių priemonių reikės, savarankiškai susirasti jas aplinkoje, pasirinkti norimas spalvas, faktūras, formatą, kiekį. Vaikas visada gali kreiptis pagalbos į draugus ar pedagogus. Praktinė patirtis rodo, kad vaikai, turintys geresnius socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, sėkmingiau tęsia ugdymąsi mokykloje. Emocinė branda užtikrina sklandų žinių priėmimą, patirties kaupimą, gebėjimų ugdymąsi..

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą