VIZIJA

Lopšelis – darželis  „Klausutis“ –atvira pokyčiams ir naujovėms, nuolat tobulėjanti,  palaikanti partneriškus ryšius su šeima  bei ugdymo partneriais , ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi , socialinius ir spec.  poreikius, jų individualių galimybių, gebėjimų atskleidimą ir kokybišką ugdymąsi , užtikrinti lygias galimybes pasirengti mokyklai,  padėti vaikui augti sveiku, aktyviu ir saugiu, pasitikinčiu savimi, komunikuojančiu ir kritiškai mąstančiu, smalsiu ir kuriančiu. 

 


MISIJA
 Tenkinant šeimų poreikius bei  lūkesčius , teikti kokybiškas ugdymo(si)  paslaugas ankstyvojo (1,5–3 m.), ikimokyklinio (3-6 m.) ir priešmokyklinio (5-6 m.) amžiaus vaikams, pagal vaikų gebėjimus, pomėgius, individualius kiekvieno vaiko fizinius, psichinius, socialinius poreikius. Priimami vaikai su su kalbos ir komunikacijos  bei kitais sutrikimais, teikiame  logopedo, meninio ugdymo ir neformaliojo ugdymo pedagogų paslaugas. Kuriame palankų, teigiamą  bendradarbiavimą  su ugdytinių tėvais bei globėjais t.y.vaikas – šeima – mokytojas  ;

Lopšelyje – darželyje organizuoti prailginto darbo dienos grupės veiklą, kurią lanko ilgiau dirbančių tėvų vaikai.

 

 

VERTYBĖS  IR  FILOSOFIJA

Lopšelio  -darželio  „Klausutis “  veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir nuostatomis:

 kiekvienas vaikas unikalus, nežiūrint jo galių, yra mylimas ir gerbiamas bei ugdomas;

 sveikos gyvensenos principų ugdymas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų fiziniam aktyvumui, grūdinimuisi, humaniškumas, demokratiškumas, pagarba ir lygios galimybės;

 pilietiškumas ir ekologinis sąmoningumas;

 ugdymo aplinkoje vaikas pats atranda, sužino stebėdamas, eksperimentuodamas, tirdamas, bandydamas, kurdamas;

 tėvai – aktyvūs vaikų ugdymosi proceso dalyviai. Plėtosime įstaigos kultūrą, suteikiant lygias galimybes visiems bendruomenės nariams dalyvauti įstaigos gyvenime,  kuriant bei puoselėjant tradicijas, aplinkos grožį.