Lopšelyje-darželyje paslaugas teikia šie specialistai:

Meninio ugdymo pedagogė (Muzikos) Jolanta Jonikienė – Muzikinio  ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Naudojami įvairūs metroritmikos, improvizacijos, audiacijos, aktyvaus muzikos klausymo, instrumentinio muzikavimo būdai. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai. Papildomai lavinami gabesni muzikai vaikai, koncertuojama miesto renginiuose. Vykdomi muzikiniai projektai su kitų darželių muzikos pedagogais.

Neformaliojo ugdymo (Kūno kultūros) mokytoja Milda Bagdonienė – Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimus. Pasitelkiant kineziterapijos žinias parenkami pratimai atitinkantys vaiko amžių, individualius gebėjimus ir pateikiami žaidimo forma. Sporto salėje netrūksta spalvotų, saugių priemonių, kurios teikia vaikui džiugias emocijas sportuojant. Kartu su grupių pedagogais organizuoja kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Padeda auklėtojoms vesti užsiėmimus ir teikia konsultacijas vaiko fizinės raidos klausimais. Kūno kultūros pedagogė daug dėmesio skiria šventėms ir renginiams, skirtiems visiems darželio vaikams: įvairiausiomsvaržyboms, sportinei veiklai. Konsultuoja  tėvelius. Susitarus iš anksto ar darbo valandomis tėveliai gali domėtis kaip sekasi jų vaikui korekcinių mankštų užsiėmimuose, ar kitais klausimais, susijusiais su judesio ir padėties sutrikimais. 

Logopedė Kazimiera Urniežienė  –  Diagnozuoja ir koreguoja sutrikimus. Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų ir metodų. Rengia metodines rekomendacijas. Moko taisyklingos tarties, turtina žodyną

Ar žinote, kad

vaiko kalba ir klausa lavinama ir turtinama visą dieną įvairios veiklos metu;
svarbu sudaryti tinkamas sąlygas kalbėjimo įgūdžių formavimui, kalbinės patirties įgijimui, kalbos jausmo, kalbinės intuicijos atsiradimui ir plėtojimui;
ugdant vaiko kalbą atkreipiamasdėmesys į kalbinį aktyvumą, puoselėjant sugebėjimą klausyti ir kalbėti;
padedama formuotis vaiko individualiai šnekai, spontaniškai išraiškai, pratinama sakyti tai, ką galvoja; leidžiama vaikui kalbėti natūraliai, laisvai, gyvai, nesivaržant;
vaikas turi nuolat girdėt ivertingus tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlius, padedančius pažinti aplinką ir žmones, perprasti įvairias kalbines situacijas, žodžių reikšmių įvairovę;
sakytinė ir rašytinė vaiko kalba lavinama tuo pačiu metu: vaikas klauso, atpažįsta, vardija, pasakoja, pasirinkdamas kalbinę raišką, papildydamas ją mimika, pažymėdamas sutartiniaisž enklais, piešdamas.