Lopšelyje-darželyje paslaugas teikia šie specialistai:

Meninio ugdymo pedagogė (muzika) Jolanta Jonikienė – muzikinio  ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Naudojami įvairūs metroritmikos, improvizacijos, audiacijos, aktyvaus muzikos klausymo, instrumentinio muzikavimo būdai. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai. Papildomai lavinami gabesni muzikai vaikai, koncertuojama miesto renginiuose. Vykdomi muzikiniai projektai su kitų darželių muzikos pedagogais.

Meninio  ugdymo (judesio) mokytoja Sonata Jonauskienė – moko vaikus šokių judesių, pajausti ritmą. Didelį dėmesį skiria taisyklingai laikysenai.

Logopedė Kazimiera Urniežienė – diagnozuoja ir koreguoja sutrikimus. Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų ir metodų. Rengia metodines rekomendacijas. Moko taisyklingos tarties, turtina žodyną

Ar žinote, kad

vaiko kalba ir klausa lavinama ir turtinama visą dieną įvairios veiklos metu;
svarbu sudaryti tinkamas sąlygas kalbėjimo įgūdžių formavimui, kalbinės patirties įgijimui, kalbos jausmo, kalbinės intuicijos atsiradimui ir plėtojimui;
ugdant vaiko kalbą atkreipiamas dėmesys į kalbinį aktyvumą, puoselėjant sugebėjimą klausyti ir kalbėti;
padedama formuotis vaiko individualiai šnekai, spontaniškai išraiškai, pratinama sakyti tai, ką galvoja; leidžiama vaikui kalbėti natūraliai, laisvai, gyvai, nesivaržant;
vaikas turi nuolat girdėti vertingus tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlius, padedančius pažinti aplinką ir žmones, perprasti įvairias kalbines situacijas, žodžių reikšmių įvairovę;
sakytinė ir rašytinė vaiko kalba lavinama tuo pačiu metu: vaikas klauso, atpažįsta, vardija, pasakoja, pasirinkdamas kalbinę raišką, papildydamas ją mimika, pažymėdamas sutartiniais ženklais, piešdamas.