Lopšelyje-darželyje paslaugas teikia šie meninio ugdymo mokytojai:

Meninio ugdymo vyr. mokytoja (muzika) Jolanta Jonikienė

Muzikinio  ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Naudojami įvairūs metroritmikos, improvizacijos, audiacijos, aktyvaus muzikos klausymo, instrumentinio muzikavimo būdai. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai. 

Meninio  ugdymo (judesio) mokytoja metodininkė Sonata Jonauskienė

Pedagogė planuoja fizinio ugdymo procesą, dirba sveikatinimo ir profilaktikos srityje. Moko vaikus šokių judesių, pajausti ritmą. Didelį dėmesį skiria taisyklingai laikysenai. Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas. Didelį dėmesį skiria vaikų sveikatos ugdymui,  fizinės veiklos metu taiko įvairius netradicinius kūno kultūros metodus, įstaigoje organizuoja projektus bei renginius didinančius fizinį aktyvumą ir palaikančius vaikų organizmo darbingumą.  Kartu su ugdytiniais dalyvauja miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose sporto renginiuose ir projektuose. 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja Saulė Gylienė (vaduojanti)

Sudaro sąlygas vaikams supančią aplinką pažinti per savo patirtį. Meninio ugdymo (dailės) veikla siekiama supažindinti vaikus su pagrindinėmis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis, skatinama vaikų saviraiška ir  kūrybiškumas.

Meninės raiškos priemonėmis lavinami vaikų pojūčiai, pasitikėjimas savimi, teigiamos emocijos, mąstymas. Meninio ugdymo (dailės) mokytojos kartu su vaikais puošia lopšelio-darželio aplinką, dalyvauja įvairiuose Kauno miesto įstaigų, respublikiniuose renginiuose, parodose, projektuose. Individualiai konsultuoja tėvus ir pedagogus meno klausimais. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

 

Kauno m. visuomenės sveikatos biuro Maitinimo organizavimo skyriaus specialistė Otilija Stankūnaitė

Organizuoja maitinimą(si) bei maitinimo(si) stebėseną. Sudaro perspektyvinį bei kasdienius valgiaraščius, technologines korteles, skaičiuoja maisto davinio maistinę ir energetinę vertę, kontroliuoja maisto produktų ir patiekalų kokybę. Nuolat tikrina maisto ruošimo patalpų bei maisto gaminimo reikmenų higieninę būklę. Konsultuoja darbuotojus maitinimo klausimais.

Tel. +370 612 16683, el. paštas – otilija.stankunaite@kaunovsb.lt

Kauno m. visuomenės sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Ginta Elmonienė

Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės lopšelio-darželio bendruomenei. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą. Teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje, tikrina vaikų asmens higieną, konsultuoja įvairiais sveikatos ugdymo klausimais.

Tel. +370 676 92063, el. paštas – ginta.elmoniene@kaunovsb.eu