Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai.

Priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,

2016 m. birželio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35-380  „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse  2016 – 2017 mokslo metais“. 2016-10-14 d. Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 35-521 ,,Dėl švietimo skyriaus vedėjo 2016-06-01 d. įsakymo Nr. 35-380 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno m. savivaldybinių biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2016-2017 m. m.” pakeitimo.(parsiųsti PDF formatu).

Norintiems pateikti prašymą priimti į Kauno lopšelį-darželį  „Klausutis“, privaloma atsinešti:

1. Vaiko gimimo liudijimą.

2. Gyvenamosios vietos deklaraciją, kurioje nurodyta, kad vaiko ir bent vieno iš tėvų gyvenamoji vieta deklaruota Kauno mieste.

3. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą  (jei vadovaujantis priėmimo tvarka pirmenybė gali būti teikiama).

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus).

Pastaba: pateikusieji prašymą, informaciją apie vaiko vietą eilėje, laisvas vietas įstaigoje, kitą informaciją gali gauti ir internetos svetainėje  http://darz.kaunas.lt/

4. Pradėdami lankyti įstaigą, tėvai/globėjai turi pateikti vaiko sveikatos būklės pažymėjimą iš savo šeimos gydytojo (forma Nr. 027-1/a). Pažymėjime būtina nurodyti, ar vaikas paskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. reikia pateikti naujo pavyzdžio „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (nuoroda įhttp://kaunovsc.sam.lt/naudinga-informacija/aspi/Imunoprofilaktika), kuriame nurodyta, kad vaikas yra paskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nepaskiepytas esant kontraindikacijoms arba nepaskiepytas. Jeigu vaikas nebus paskiepytas ir nebus nurodyta, kad yra kontraindikacijų, toks vaikas į ikimokyklinio ugdymo ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą nebus priimamas.

Įsidėmėtina kad  „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

5. Vaiko priėmimas į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes įforminamas sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio „Klausutis“  ir vaiko tėvų/globėjų įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Minėta sutartis pasirašoma iš anksto, prieš vaikui pradedant lankyti įstaigą.

SUTARTIS (BENDRADARBIAVIMO)

parsisiųsti WORD formatu