Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Vaikų priėmimas į įstaigą

Tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymų registravimą įstaigoje vykdo direktorės pavaduotoja ugdymui Laura Sakalauskaitė.
Pasiteiravimui tel. +370 37 375190
el. paštas: ugdymas.klausutis@gmail.com

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į lopšelį-darželį gali pateikti:

Prašyme priimti vaiką į lopšelio-darželio grupę nurodoma:

  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
  •  pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  • tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę). Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir ne nuo mokslo metų pradžios;
  • duomenys apie pirmenybę  priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  •  duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus).

Prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  tvarkos aprašo, patvirtintu 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-456 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“:

10.2 punktu priimant vaikus į grupes vadovaujamasi nuostata, kad vaiko ir jo abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Kauno mieste (išskyrus 10.1.2 ir 10. 1.7 papunkčius).

11 punktu jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytoją ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui (-ams), atsakingam (-iems) už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą (toliau – Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas) per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.

12 punktu Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime

Pirmiausia į eilę įtraukiami vaikai, turintys pirmenybę.  Toliau eilė sudaroma taip: į eilę įtraukiama po vieną vaiką, turintį pirmenybę, ir vaiką, neturintį pirmenybės. Toliau eilės sudarymas kartojamas tokia pačia tvarka.

  • Jei vaikas patenka į vieną iš prašyme nurodytų švietimo įstaigų, tėvai (įtėviai, globėjai), jeigu pageidauja likti kitos alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilėje, turi apie tai raštu informuoti  lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuotą vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą per 5 darbo dienas. Jeigu neinformuoja, vaikas išbraukiamas iš alternatyviai pasirinktos švietimo įstaigos eilės.
  • Jei vaikas patenka į abi tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktas pageidaujamas lankyti įstaigas, tėvai (įtėviai, globėjai) per 2 darbo dienas turi informuoti tą švietimo įstaigą, kurią lankys vaikas. Jeigu neinformuoja, vaikui priskiriama įstaiga, kuri nurodyta tėvų prašymo I pasirinkime.
  •  Jei tėvų (įtėvių, globėjų) prašyme nurodytoje (-ose) švietimo įstaigoje (-ose) laisvų vietų nėra, jie gali rinktis kitą švietimo įstaigą, kurioje yra laisvų vietų. Atsiradus laisvai vietai prašyme nurodytoje pageidaujamoje švietimo įstaigoje, vaikas gali lankyti pageidaujamą švietimo įstaigą.

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Sprendimas „Dėl vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas, dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Prašymai dėl vaikų išbraukimo iš laukiančiųjų eilėje sąrašų pateikiami įstaigos raštinėje arba atsiunčiami skenuoti el.  paštu: ugdymas.klausutis@gmail.com ir tenkinami per 3 darbo dienas pilnai atsiskaičius su įstaigą už teiktas paslaugas. Įstaigai nevykdant ugdymo proceso arba atostogaujant atsakingam už priėmimą asmeniui vaikai į CVPIS neįvedami.

INFORMACIJA TĖVAMS DEKLARUOTIEMS KAUNO RAJONE:

Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Darbo grupės darbo reglamentas

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

LAISVOS VIETOS 2023-2024 M. M.:

Priešmokyklinio ugdymo gr. ,,Drugeliai“ (gim. 2017 m.) – 6 vietos;
Ikimokyklinio ugdymo gr. ,,Bitutės” (gim. 2020 m.) – 1 vieta,
Ikimokyklinio ugdymo gr. ,,Boružėlės” (gim. 2018 m.) – 2 vietos.

Lankstinukas apie darželį

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą