Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/klausutis/domains/klausutis.lt/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454

Specialusis pedagogas

Lopšelyje-darželyje vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, stebi  ir pagalbą teikia specialusis pedagogas. Prioritetinis teikiamų specialiojo pedagogo paslaugų tikslas yra teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE:

  • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
  • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje.
  • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
  • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
  • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
  • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Specialioji pedagogė Audronė Šimelienė

Darbo laikas – trečiadieniais 9:05-14:35 val.
Darbo vieta – kabinetas prie ikimokyklinio ugdymo ,,Bitučių” grupės įėjimo

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą