ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Tarybos pirmininkas – Daiva  Jučienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja).

Tarybos nariai:

 • Vilma Burokė (vyr. mokytoja)
 • Reda Antanaitienė (virėja)
 • Danutė Bičkienė (mokytojos padėjėja);
 • Virginija Čiurlionienė (sandėlininkė);
 • Aistė Leskauskienė  (tėvų atstovas).

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio – darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria lopšelio – darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja lopšelio – darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Analizuoja lopšelio – darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio – darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kabėjimo bei komunikacijos sutrikimus, taip pat vaikams su klausos negalia; atlieka vaikų pirminį įvertinimą; organizuoja prevencines priemones įstaigoje; rūpinasi vaiko socialine gerove, švietimo pagalba; stiprina vaikų sveikatą bei skatina fizinį aktyvumą.

Komisijos pirmininkė – Laura Sakalauskaitė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)

Komisijos sekretorė – Audronė Šimelienė (auklėtoja)

Komisijos nariai:

 • Kazimiera Urniežienė (logopedė);
 • Giedra Kazlauskienė (auklėtoja).

MOKYTOJŲ TARYBA  –  tai nuolat veikianti lopšelio-darželio ,,Klausutis” savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi mokytojai bei kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • ·         Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
 • ·         Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
 • ·         Analizuoja ugdymo rezultatus.
 • ·         Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
 • ·         Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.
 • ·         Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.