Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Tarybos pirmininkas – Vigilija Daiva  Jučienė (priešmokyklinio ugdymo mokytoja).

Tarybos sekretorė – Sonata Jonauskienė, meninio ugdymo (judesio) mokytoja metodininkė;

Tarybos nariai:

 • Nadežda Zalevskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Alvydas Drūlia, ūkvedys;
 • Danutė Bičkienė, priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojų padėjėja;
 • Virginija Čiurlionienė, sandėlininkė;
 • Ieva Naikauskienė, tėvų atstovas;
 • Gintarė Zibolienė, tėvų atstovas;
 • Agnė Rakauskienė, tėvų atstovas.

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 • Analizuoja lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio-darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kabėjimo bei komunikacijos sutrikimus, taip pat vaikams su klausos negalia; atlieka vaikų pirminį įvertinimą; organizuoja prevencines priemones įstaigoje; rūpinasi vaiko socialine gerove, švietimo pagalba; stiprina vaikų sveikatą bei skatina fizinį aktyvumą.

Komisijos pirmininkė – Laura Sakalauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos sekretorė – Audronė Šimelienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja,

Komisijos nariai:

 • Kazimiera Urniežienė, logopedė;
 • Audronė Vaščiūnaitė, socialinė pedagogė;

MOKYTOJŲ TARYBA  –  tai nuolat veikianti lopšelio-darželio ,,Klausutis” savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio vadovai, visi mokytojai bei kiti specialistai tiesiogiai dalyvaujantys ugdymo procese.

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:

 • ·         Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
 • ·         Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
 • ·         Analizuoja ugdymo rezultatus.
 • ·         Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
 • ·         Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.
 • ·         Teikia siūlymus įstaigos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą